Absorption Refrigeration

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
220424
0
180
block

The ____________________ replace the compressor in the vapor absorption cycle.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


220426
0
180
none
220427
0
180
none
220430
0
180
none
220431
0
180
none
220432
0
180
none
220433
0
180
none
220434
0
180
none
220435
0
180
none
220436
0
180
none
220437
0
180
none
197983
0
180
none
197984
0
180
none
197985
0
180
none
190837
0
180
none