Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
182658
0
1000
block

What is one of the actions of the external obliques?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
182659
0
1000
none
182660
0
1000
none
182661
0
1000
none
182662
0
1000
none
182663
0
1000
none
182664
0
1000
none
182665
0
1000
none
182666
0
1000
none
182667
0
1000
none
182668
0
1000
none
182669
0
1000
none
182670
0
1000
none
182671
0
1000
none
182672
0
1000
none