Abbi's Science Test

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
576234
0
10
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What did Democritus contribute to the atomic theory or chemistry?

He came up with the atom

Bạn đã nhận được nó phải không?

576235
0
15
none
576236
0
15
none
576237
0
15
none
576238
0
15
none
576239
0
15
none
576240
0
15
none
576241
0
15
none
576242
0
15
none
576243
0
15
none
576244
0
15
none
576245
0
15
none
576246
0
15
none
576247
0
10
none
576248
0
10
none