A-Level Photosynthesis Test

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
145156
0
300
block

Which of the following occurs in the stroma of the chloroplast?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
145157
0
300
none
145159
0
300
none
145160
0
300
none
145161
0
300
none
145163
0
300
none
145164
0
300
none
145165
0
300
none
145166
0
300
none
145167
0
300
none