Elementary Mechanics Review

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
271421
0
180
block

Which of the following statements about belt drive systems is FALSE?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
271422
0
180
none
267756
0
180
none
267757
0
180
none
267758
0
180
none
267759
0
180
none
267760
0
180
none
267761
0
180
none
267728
0
180
none
267729
0
180
none
267730
0
180
none
267731
0
180
none
267745
0
180
none
267746
0
180
none
267747
0
180
none