30 Most Common Root Words (1-15)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
32641
0
1200
block

Match the root word to its definition.

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

gen

path OR sens, sent

auto

vac

graph OR scrib, script

man

ast

port

dict

log, logue

phon

bio

mis, mit

tele

Nhấp và kéo

thought

send

empty

far off

hand

self

say

life

feel

sound

give birth

star

carry

write


32642
0
1200
none