Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
547527
0
180
block

Ed greets grandmother and grandfather everyday. He is ___.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


547528
0
180
none
547529
0
180
none
547530
0
180
none
547531
0
180
none
547532
0
180
none
547533
0
180
none
547534
0
180
none
547535
0
180
none
547536
0
180
none
547537
0
180
none
547538
0
180
none
547539
0
180
none
547540
0
180
none
547541
0
180
none