16 - Partnerships

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
318041
0
60
block

Which one of these are NOT the three criterias to carry on a business.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
318042
0
60
none
318043
0
60
none
318044
0
60
none
318045
0
60
none
318046
0
60
none
318047
0
60
none
318048
0
60
none
318049
0
60
none
318050
0
60
none
318051
0
60
none
318052
0
60
none
318053
0
60
none