13. Reflexes Arc /Coordinated response and heart rate

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
409620
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

The reflex arc pathway

To produce fast responses the impluses are sended to spinal cord intesd of the brain. Sensory receptors- sensory neurones- relay neurones(cns)- motor neurones - effectors.Bạn đã nhận được nó phải không?

409621
0
60
none
409622
0
60
none
409623
0
60
none
409624
0
60
none
409625
0
60
none
409626
0
60
none
409627
0
60
none