13 Colonies

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
126208
0
120
block

matching

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

New Hampshire

New Netherlands

Nhấp và kéo

2 main towns: Salem & Boston

Traded things like molasses for slaves


126189
0
120
none
126190
0
120
none
126191
0
120
none
126192
0
120
none
126193
0
120
none
126194
0
120
none
126205
0
120
none
126206
0
120
none
126207
0
120
none