127 Facilities

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
93451
0
120
block

How often must the operator of an LHG facility conduct a test of the warning alarm.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
93511
0
120
none
93340
0
120
none
93341
0
120
none
93342
0
120
none
93343
0
120
none
93344
0
120
none
93345
0
120
none
93346
0
120
none
93347
0
120
none
93348
0
120
none
93349
0
120
none
93350
0
120
none
93351
0
120
none
93352
0
120
none