12 Angry Men

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
307481
0
120
block

Stage directions may describe all of the following EXCEPT?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
307482
0
120
none
307483
0
120
none
307484
0
120
none
307485
0
120
none
307486
0
120
none
307487
0
120
none
307488
0
120
none
307480
0
300
none