1.1.1. Hello

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
164261
0
120
block

[Sally]: ____________. My name is Sally.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
164262
0
120
none