040. The noun: determiners & modifiers

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
437310
0
120
block

General considerations

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

Determination

Modification

Nhấp và kéo

Optional function (adj, intensifiers, pre+post modifiers)

syntactic function is normal/obligatory


437311
0
120
none
437312
0
120
none
437313
0
180
none
437314
0
120
none
437315
0
120
none
437316
0
120
none
437317
0
120
none
437318
0
120
none
437319
0
120
none
437320
0
120
none
437321
0
120
none
437322
0
120
none
437323
0
120
none