039. The Noun: Gender & Number. Possession. Saxon Genitive

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
411305
0
240
block

Use of genitive/exclusion of-construction

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


411306
0
240
none
411307
0
240
none
411308
0
120
none
411309
0
120
none
411310
0
120
none
411311
0
180
none
411312
0
180
none
411313
0
240
none
411314
0
240
none
411315
0
180
none
411318
0
120
none
411319
0
240
none
411320
0
240
none