032. Expressing present time. Forms & Uses

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
412255
0
240
block

Present simple - Use

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
412256
0
180
none
412257
0
120
none
412258
0
180
none
412378
0
120
none
412379
0
120
none