New words (2A p50 52)

Çıkış

Soru 1 of 1

  Kalan Zaman


0
485060
0
60
block

Match the following pairs:

Metni eşleştir (tıklayın ve sürükleyin)   

(0/0)
Metni eşleştir

看书

画画儿

写字

玩儿 游 戏

每天

我 喜欢 画画儿

我 喜欢 写字

我 愛 看书

我每 天玩 儿 游 戏

Tıkla ve sürükle

wo xi huan hua huar; i like drawing.

mĕi tiān; every day

wo mei tiān wánr yóu xi; i play games everyday.

wo ài kàn shū; i lpve reading books.

xiĕ zi; write characters or words

kàn shū; read books

huà huàr; draw, paint

wo xi huan xie zi; i like writing characters.

wánr yóu xi; play games