Animal size, quantity, color (2B p62 63)

Çıkış

Soru 1 of 1

  Kalan Zaman


0
485115
0
120
block

Match the following pairs:

Metni eşleştir (tıklayın ve sürükleyin)   

(0/0)


Metni eşleştir

big

small

many

few

Elephant big, rabbit small.

Many monkey, few tiger.

Many goldfish, few tortoise.

Big panda, small yellow dog.

Tıkla ve sürükle

jīn yú duo, wū guī shăo; 金鱼 多, 乌龟 少.

shăo; 少

hóu zi duo, lăo hu shăo; 猴子 多, 老虎 少.

xióng māo dà, huáng gou xiăo; 熊貓 大, 黄 狗 小.

dà; 大

xiāo; 小

dà xiàng dà, tù zi xiăo; 大像大,兔子小.

duo; 多


485116
0
200
none