New Words p62 p74 Sep20

Выход

Вопрос 1 of 1

  Осталось Времени


0
485048
0
120
block

Match the following pairs:

Сопоставьте текст (нажмите и перетащите)   

(0/0)
Совпадение текста

huì

chuān

yī fu

xié zi

shū tóu

shuā yá

zï sè

chéng sè

fěn hóng sè

hēi sè

bái sè

Нажать и перетащить

comb one's hair

brush one's teeth

clothes

can

no

pink

shoes

orange

purple

black

put on; wear

white