1)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Saída

Questão 1 of 1

  Tempo Restante



303315
0
120
block

ჩამოთვლილთაგან რომელი რეკვიზიტი არ შეიტანება ამომრჩეველთა ერთიან სიაში?

Selecione as respostas corretas  

(0/0)
303308
0
120
none
303299
0
120
none
303310
0
120
none
303311
0
120
none
303317
0
120
none
303307
0
120
none
303302
0
120
none
303309
0
120
none
303300
0
120
none
303314
0
120
none
303305
0
120
none
303301
0
120
none
303304
0
120
none
303303
0
120
none