New Words p62 p74 Sep20

Saída

Questão 1 of 1

  Tempo Restante


0
485048
0
120
block

Match the following pairs:

Corresponda o texto (clique e arraste)   

(0/0)
Combine o texto

huì

chuān

yī fu

xié zi

shū tóu

shuā yá

zï sè

chéng sè

fěn hóng sè

hēi sè

bái sè

Clique e arraste

clothes

purple

white

can

brush one's teeth

black

orange

no

pink

comb one's hair

shoes

put on; wear