Yenilenebilir Enerji

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":405867,"quiz_id":"20467","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-10 10:45:50","updated_at":"2018-03-24 05:57:50","questionName":"Destekleme Mekanizmas\u0131na tabi \u00fcretim lisans\u0131 sahipleri i\u00e7in, bu Kanuna ekli I say\u0131l\u0131 Cetvelde yer alan fiyatlar, ka\u00e7 y\u0131l s\u00fcre ile uygulan\u0131r.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":414750,"quiz_id":"20467","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-24 05:51:32","updated_at":"2018-03-24 05:57:50","questionName":"YEK Belgeli \u00fcretim tesisleri i\u00e7in yerli katk\u0131 ilavesine ili\u015fkin usul ve esaslar, kim taraf\u0131ndan belirlenerek ilan edilir.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":405890,"quiz_id":"20467","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-10 12:25:19","updated_at":"2018-03-24 05:57:50","questionName":"A\u015fa\u011f\u0131daki yat\u0131r\u0131mlardan hangisi Bakanlar Kurulu Karar\u0131 ile te\u015fviklerden yararlanamaz","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":405891,"quiz_id":"20467","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-10 12:32:43","updated_at":"2018-03-24 05:57:50","questionName":"YEK Destekleme Mekanizmas\u0131na tabi \u00fcretim lisans\u0131 sahipleri i\u00e7in, bu Kanuna ekli I say\u0131l\u0131 Cetvelde yer alan fiyatlar, on y\u0131l s\u00fcre ile hangi Yenilenebilir Enerji Kayna\u011f\u0131na dayal\u0131 \u00fcretim tesisi tipine uygulanmaz?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":405864,"quiz_id":"20467","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-10 10:25:33","updated_at":"2018-03-24 05:57:50","questionName":"\u0130thal edilmemek kayd\u0131yla; kentsel at\u0131klar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra bitkisel ya\u011f at\u0131klar\u0131, tar\u0131msal hasat at\u0131klar\u0131 d\u00e2hil olmak \u00fczere tar\u0131m ve orman \u00fcr\u00fcnlerinden ve bu \u00fcr\u00fcnler ile at\u0131k lastiklerin i\u015flenmesi sonucu ortaya \u00e7\u0131kan yan \u00fcr\u00fcnlerden elde edilen kaynaklar\u0131 ve sanayi at\u0131k \u00e7amurlar\u0131 ile ar\u0131tma \u00e7amurlar\u0131n\u0131, ifadesi a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisinin tan\u0131m\u0131d\u0131r","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":405897,"quiz_id":"20467","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-10 13:57:48","updated_at":"2018-03-24 05:57:50","questionName":"YEK \u00fcretim tesislerinde kullan\u0131lan mekanik ve\/veya elektro-mekanik aksam\u0131n yurt i\u00e7inde imal edilmi\u015f olmas\u0131 halinde; bu tesislerde \u00fcretilerek iletim veya da\u011f\u0131t\u0131m sistemine verilen elektrik enerjisi i\u00e7in, I say\u0131l\u0131 Cetvelde belirtilen fiyatlara, \u00fcretim tesisinin i\u015fletmeye giri\u015f tarihinden itibaren ka\u00e7 y\u0131l s\u00fcreyle; bu Kanuna ekli II say\u0131l\u0131 Cetvelde belirtilen fiyatlar ilave edilir.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":406122,"quiz_id":"20467","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-11 05:41:46","updated_at":"2018-03-24 05:57:50","questionName":"Kanun kapsam\u0131ndaki yenilenebilir enerji kaynaklar\u0131na dayal\u0131 \u00fcretim tesislerinden, ula\u015f\u0131m yollar\u0131ndan ve lisanslar\u0131nda belirtilen sisteme ba\u011flant\u0131 noktas\u0131na kadarki TE\u0130A\u015e ve da\u011f\u0131t\u0131m \u015firketlerine devredilecek olanlar da d\u00e2hil enerji nakil hatlar\u0131ndan yat\u0131r\u0131m ve i\u015fletme d\u00f6nemlerinin ka\u00e7 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na izin, kira, irtifak hakk\u0131 ve kullanma izni bedellerine y\u00fczde seksenbe\u015f indirim uygulan\u0131r. ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":405889,"quiz_id":"20467","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-10 12:18:06","updated_at":"2018-03-24 05:57:50","questionName":"G\u00fcne\u015f enerjisine dayal\u0131 elektrik \u00fcretim tesislerindeki aksam\u0131n sa\u011flamas\u0131 gereken standartlar ve denetimlerde uygulanacak test y\u00f6ntemleri ile birlikte, bu tesislerde ve hibrit \u00fcretim tesislerinde \u00fcretilen elektrik enerjisi i\u00e7erisindeki g\u00fcne\u015f enerjisine dayal\u0131 \u00fcretim miktarlar\u0131n\u0131n denetimine ili\u015fkin usul ve esaslar kim taraf\u0131ndan \u00e7\u0131kar\u0131lacak y\u00f6netmelikle belirlenir.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":405888,"quiz_id":"20467","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-10 12:12:46","updated_at":"2018-03-24 05:57:50","questionName":"T\u00fcketicilere elektrik enerjisi sat\u0131\u015f\u0131 yapan tedarik\u00e7ilerin \u00f6demekle y\u00fck\u00fcml\u00fc olaca\u011f\u0131 tutar\u0131n hesaplanmas\u0131nda kullan\u0131lacak olan, her bir tedarik\u00e7inin t\u00fcketicilerine satt\u0131\u011f\u0131 elektrik enerjisi miktar\u0131n\u0131n, bu tedarik\u00e7ilerin tamam\u0131n\u0131n t\u00fcketicilere satt\u0131\u011f\u0131 toplam elektrik enerjisi miktar\u0131na b\u00f6l\u00fcnmesi suretiyle hesaplanan oran\u0131, a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisinin a\u00e7\u0131klamas\u0131d\u0131r?","questionTimeSeconds":"30","questionTimeMinutes":"1","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":414751,"quiz_id":"20467","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-24 05:54:24","updated_at":"2018-03-24 05:57:50","questionName":"G\u00fcne\u015f enerjisine dayal\u0131 \u00fcretim tesislerinin ba\u011flanabilece\u011fi trafo merkezleri ve ba\u011flant\u0131 kapasiteleri, kim taraf\u0131ndan belirlenir ve yay\u0131mlan\u0131r.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":405896,"quiz_id":"20467","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-10 13:49:51","updated_at":"2018-03-24 05:57:50","questionName":"T\u00fcketicilere elektrik enerjisi sa\u011flayan her bir tedarik\u00e7inin \u00f6demekle y\u00fck\u00fcml\u00fc oldu\u011fu tutar belirlenerek ilgili tedarik\u00e7iye fatura edilir ve yap\u0131lan tahsilat YEK Destekleme Mekanizmas\u0131na tabi t\u00fczel ki\u015filere paylar\u0131 oran\u0131nda \u00f6denir. Bu uygulamalara ili\u015fkin usul ve esaslar, kim taraf\u0131ndan \u00e7\u0131kar\u0131lacak y\u00f6netmelikte d\u00fczenlenir","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":405894,"quiz_id":"20467","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-10 12:58:52","updated_at":"2018-03-24 05:57:50","questionName":"Y\u0131l\u0131 i\u00e7erisinde \u00fclkede uygulanan elektrik toptan sat\u0131\u015f fiyatlar\u0131n\u0131n ortalamas\u0131n\u0131 kim hesaplar","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":414752,"quiz_id":"20467","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-24 05:56:23","updated_at":"2018-03-24 05:57:50","questionName":"YEK Belgeli g\u00fcne\u015f enerjisine dayal\u0131 \u00fcretim tesislerinin toplam kurulu g\u00fcc\u00fc ka\u00e7 MW\u2019dan fazla olamaz","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":405895,"quiz_id":"20467","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-10 13:46:07","updated_at":"2018-03-24 05:57:50","questionName":"Her fatura d\u00f6nemi i\u00e7in YEK toplam bedelini kim taraf\u0131ndan ilan edilir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":405898,"quiz_id":"20467","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-10 14:01:19","updated_at":"2018-03-24 05:57:50","questionName":"II say\u0131l\u0131 Cetvelde yer alan yurt i\u00e7inde imalat\u0131n kapsam\u0131n\u0131n tan\u0131m\u0131, standartlar\u0131, sertifikasyonu ve denetimi ile ilgili usul ve esaslar, kim taraf\u0131ndan \u00e7\u0131kar\u0131lacak y\u00f6netmelikle d\u00fczenlenir.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
405867
0
120
block

Destekleme Mekanizmasına tabi üretim lisansı sahipleri için, bu Kanuna ekli I sayılı Cetvelde yer alan fiyatlar, kaç yıl süre ile uygulanır.

Select the correct answer(s).  

(0/0)


414750
0
120
none
405890
0
120
none
405891
0
120
none
405864
0
120
none
405897
0
120
none
406122
0
120
none
405889
0
120
none
405888
0
90
none
414751
0
120
none
405896
0
120
none
405894
0
120
none
414752
0
120
none
405895
0
120
none
405898
0
120
none