Tập hợp các số tự nhiên

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
216804
0
120
block

Bài 1: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê phần tử: a) A = { x ∈ N | 18 < x < 21 }

Fill in the blanks  

(0/0)A = {19; 20}