2)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Exit

Question 1 of 1

  Time Left



304940
0
120
block

ამომრჩეველთა ერთიანი სიის განახლების და დაზუსტების მიზნით წლის განმავლობაში რამდენჯერ და როდის ეკისრებათ ცესკოსთვის ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება იუსტიციისა და ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროებს და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
304929
0
120
none
304943
0
120
none
304931
0
120
none
304947
0
120
none
304938
0
120
none
304944
0
120
none
304922
0
120
none
304926
0
120
none
304935
0
120
none
304945
0
120
none
304941
0
120
none
304924
0
120
none
304933
0
120
none
304939
0
120
none