RMT pitanjaLab

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":29203,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 13:11:08","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"Broj raspolo\u017eivih adresa u mre\u017ei kojoj pripada IP adresa 192.168.35.69\/27 je Odaberite jedan odgovor","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29197,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 13:05:35","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"Na koliko slojeva TCP\/IP referentnog modela Wireshark podr\u017eava analizu paketa?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29202,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 13:10:23","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"Kod Cisco rutera sa IOS-om, za omogu\u0107avanje pristupa privilegovanom modu kori\u0161\u0107enjem kriptovane \u0161ifre koristi se komanda (grupa komandi) Odaberite bar jedan odgovor.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29201,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 13:09:15","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"Komadna flushdns slu\u017ei za: Odaberite jedan odgovor","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29262,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 18:18:58","updated_at":"2016-01-24 18:18:58","questionName":"Da li racunar koji ulazi u viseznacnu grupu mijenja svoju IP adresu u viseznacnu?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29192,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 13:01:01","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"Administrativna distanca direktno povezanih mre\u017ea je","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29196,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 13:05:09","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"Kada se primeni filter za neki protokol, tada:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29261,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 18:17:49","updated_at":"2016-01-24 18:17:49","questionName":"Za OPSF da se zaokruzi tacno:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29198,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 13:06:18","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"Maska podmre\u017ee 255.254.0.0 se mo\u017ee predstaviti kao mre\u017eni prefiks","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29195,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 13:04:24","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"Klasa koja se koristi za oslu\u0161kivanje zahteva za uspostavljanjem TCP konekcije je:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29193,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"3","created_at":"2016-01-24 13:02:48","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"Pore\u0111ajte korake u komunikaciji kod TCP-a od uspostavljanja do zavr\u0161etka komunikacije.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29260,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 18:16:29","updated_at":"2016-01-24 18:16:29","questionName":"Ruter1# show ip interface brief identifikator moda prikazuje da se trenutno nalazimo u _______________ modu?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29194,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 13:03:46","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"Administrativna distanca stati\u010dkih ruta definisanih sa izlaznim interfejsom je","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29200,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-24 13:08:21","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"U Java programskom jeziku, kod TCP komunikacije, kori\u0161\u0107enjem DataOuputStream klase, podaci se \u0161alju na tok metodom: Odaberite jedan odgovor","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":29199,"quiz_id":"2628","answer_id":null,"answerType_id":"3","created_at":"2016-01-24 13:07:32","updated_at":"2016-01-24 14:34:49","questionName":"Hijerarhijski pore\u0111ati pristupne modove operativnog sistema na Cisco ruterima (1- prvi pristupni mod, 4 - poslednji pristupni mod) ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
29203
0
120
block

Broj raspoloživih adresa u mreži kojoj pripada IP adresa 192.168.35.69/27 je Odaberite jedan odgovor

Select the correct answer(s).  

(0/0)
29197
0
120
none
29202
0
120
none
29201
0
120
none
29262
0
120
none
29192
0
120
none
29196
0
120
none
29261
0
120
none
29198
0
120
none
29195
0
120
none
29193
0
120
none
29260
0
120
none
29194
0
120
none
29200
0
120
none
29199
0
120
none