RMT pitanja

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":28865,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:09:18","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"20.\tKoje od slede\u0107ih karakteristika ima UDP :","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":15,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28873,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:16:38","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"30.\tPretpostavimo da u nekom linku koji predstavlja usko grlo sa brzinom R b\/s postoje dve TCP konekcije. Svaka od njih \u0161alje veliku datoteku (u istom smeru, preko linka koji predstavlja usko grlo). Prenos datoteka po\u010dinje u isto vreme. Kakvu brzinu prenosa bi TCP poku\u0161ao da dodeli svakoj od ovih konekcija?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":23,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28874,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:17:32","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"31.\tPretpostavimo da u nekom linku koji predstavlja usko grlo sa brzinom R b\/s postoje tri TCP konekcije. Svaka od njih \u0161alje veliku datoteku (u istom smeru, preko linka koji predstavlja usko grlo). Prenos datoteka po\u010dinje u isto vreme. Kakvu brzinu prenosa bi TCP poku\u0161ao da dodeli svakoj od ovih konekcija?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":24,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28869,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:12:39","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"26.\tMSS vrednost predstavlja:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":19,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28871,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:14:45","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"28.\tPretpostavimo da ra\u010dunar A \u0161alje ra\u010dunaru B dva TCP segmenta jedan za drugim preko TCP konekcije. Prvi segment ima redni broj 90; drugi ima redni broj 110. Uzmimo da se prvi segment izgubi, ali da drugi segment stigne do B. Koji je broj potvrde koju \u0107e ra\u010dunar B poslati ra\u010dunaru A?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":21,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28867,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:10:47","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"22.\tKoliki je IPv6 adresni prostor?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":17,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28877,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:18:36","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"34.\tProtokol sa naizmeni\u010dnim bitovima isto je \u0161to i GBN protokol gde je veli\u010dina prozora po\u0161iljioca i primaoca jednaka 1.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":27,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28870,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:13:34","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"27.\tPipelining (cevovod) zahteva slede\u00e6e karakterisitke ? ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":20,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28879,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:20:16","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"DHCP ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":29,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28868,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:11:53","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"25.\tMre\u017eni deo IP adrese je isti za sve ra\u010dunare iste IP mre\u017ee?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":18,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28872,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:15:44","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"29.\tPretpostavimo da ruter ima n ulaznih portova sa identi\u010dnim brzinama, n izlaznih portova sa, tako\u0111e, istim brzinama, i brzina izlaznog porta je n puta ve\u0107a od brzine ulaznog porta. Tako\u0111e pretpostavimo da je komutaciona matrica (switching fabric) n puta br\u017ea od brzine na ulaznom portu. Onda :","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":22,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28875,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:17:58","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"32.\tPretpostavite da se veb stranica sastoji od 10 objekata od kojih je svaki veli\u010dine O bitova. Za postojani HTTP, deo vremena odgovora koji otpada na RTT iznosi 20 RTT?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":25,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28878,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:19:21","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"35.\tProtokol sa naizmeni\u010dnim bitovima je \u0161to i protokol sa selektivnim ponavljanjima gde je veli\u010dina prozora po\u0161iljioca i primaoca jednaka 1.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":28,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28876,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:18:15","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"33.\tPropusni opseg ADSL konekcije se deli.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":26,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":28866,"quiz_id":"2620","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2016-01-23 21:10:11","updated_at":"2016-01-24 10:22:26","questionName":"21.\tKoji pristupi kontroli zagu\u0161enja postoje na osnovu toga da li transportni sloj dobija bilo kakvu explicitnu pomo\u0107 od mre\u017enog sloja u svrhu kontrole zagu\u0161enja?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":16,"explanation":null,"question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
28865
0
120
block

20. Koje od sledećih karakteristika ima UDP :

Select the correct answer(s).  

(0/0)
28873
0
120
none
28874
0
120
none
28869
0
120
none
28871
0
120
none
28867
0
120
none
28877
0
120
none
28870
0
120
none
28879
0
120
none
28868
0
120
none
28872
0
120
none
28875
0
120
none
28878
0
120
none
28876
0
120
none
28866
0
120
none