Quiz migracyjny

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":263630,"quiz_id":"13928","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-09 14:29:39","updated_at":"2017-08-09 14:37:51","questionName":"Ile kobiet w Polsce do\u015bwiadcza rocznie przemocy domowej?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"Statystyki dotycz\u0105 zar\u00f3wno przemocy fizycznej, jak i seksualnej. Ka\u017cdego roku za spraw\u0105 przemocy domowej ginie ok. 150 kobiet. To trzy tygodniowo.","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":263612,"quiz_id":"13928","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-09 13:57:49","updated_at":"2017-08-09 14:37:51","questionName":"Jaki procent os\u00f3b stanowi\u0142y mniejszo\u015bci etniczne i narodowe w przedwojennej Polsce?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":0,"explanation":"Przedwojenna Polska by\u0142a prawdziwym kulturowym tyglem. W tych samych miastach mieszkali Polacy, \u017bydzi, Ukrai\u0144cy, Muzu\u0142manie, w niekt\u00f3rych miastach stanowi\u0105cy ponad po\u0142ow\u0119 mieszka\u0144c\u00f3w.","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":263620,"quiz_id":"13928","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-09 14:14:36","updated_at":"2017-08-09 14:37:51","questionName":"Jaki procent os\u00f3b LGBTQ w Polsce do\u015bwiadcza dyskryminacji ze wzgl\u0119du na orientacje seksualn\u0105 i to\u017csamo\u015b\u0107 p\u0142ciow\u0105?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"Dane pochodz\u0105 z raportu Kampanii Przeciw Homofobii z 2016 roku i dotycz\u0105 ostatnich pi\u0119ciu lat.","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":263635,"quiz_id":"13928","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-09 14:35:27","updated_at":"2017-08-09 14:37:51","questionName":"Kt\u00f3ra z poni\u017cszych cech nie mo\u017ce by\u0107 uznana za podstaw\u0119 dyskryminacji?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":263595,"quiz_id":"13928","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-09 13:27:11","updated_at":"2017-08-09 14:37:51","questionName":"W jakich regionach najcz\u0119\u015bciej dochodzi do atak\u00f3w terrorystycznych?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":"We wszystkich atak\u00f3w terrorystycznych, kt\u00f3re mia\u0142y do tej pory mia\u0142y miejsce w 2017 roku, 6% ofiar zgin\u0119\u0142o w Europie.","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":263603,"quiz_id":"13928","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-09 13:37:48","updated_at":"2017-08-09 14:37:51","questionName":"Jak wysokie jest spo\u0142eczne poparcie dla tzw. Pa\u0144stwa Islamskiego na Bliskim Wschodzie?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":"Jak pokazuje badanie Pew Research Center przeprowadzone w 20 krajach w regionie, poparcie dla ISIS nie przekracza 15%, z wyj\u0105tkiem ow\u0142adni\u0119tej wojn\u0105 Syrii, gdzie wynosi ok. 20%. W 15 krajach nie przekracza 10%","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":263590,"quiz_id":"13928","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-09 12:59:24","updated_at":"2017-08-09 14:37:51","questionName":"Jak liczna jest w Polsce mniejszo\u015b\u0107 muzu\u0142ma\u0144ska?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"Badanie GUS z 2016 roku, wykaza\u0142o, \u017ce wyznanie muzu\u0142ma\u0144skie deklaruje 0,013%. By w ci\u0105gu kilku lat zmieni\u0142o si\u0119 to w kilkana\u015bcie procent, jak grzmi\u0105 prawicowe media, co roku przez nast\u0119pne lata w Polsce musia\u0142oby osiedla\u0107 si\u0119 600 tys. nowych ludzi.","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":263624,"quiz_id":"13928","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-09 14:21:13","updated_at":"2017-08-09 14:37:51","questionName":"Ile post\u0119powa\u0144 ws. przest\u0119pstw z pobudek rasistowskich, antysemickich lub ksenofobicznych toczy\u0142o si\u0119 w Polsce w 2016r?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":263621,"quiz_id":"13928","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-09 14:17:04","updated_at":"2017-08-09 14:37:51","questionName":" Jaki procent post\u0119powa\u0144 w sprawie zdarze\u0144 klasyfikowanych jako \"przest\u0119pstwa z nienawi\u015bci\" umorzono w 2016r.?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":263589,"quiz_id":"13928","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-09 12:49:48","updated_at":"2017-08-09 14:37:51","questionName":"Do przyj\u0119cia jakiej liczby uchod\u017ac\u00f3w z Bliskiego Wschodu zobowi\u0105za\u0142 si\u0119 poprzedni rz\u0105d, a kt\u00f3rej obecny kategorycznie odmawia?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"Dwana\u015bcie tysi\u0119cy os\u00f3b to 0,00033 % populacji. ","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":263623,"quiz_id":"13928","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-09 14:19:09","updated_at":"2017-08-09 14:37:51","questionName":"Jakie konsekwencje ponios\u0142a dzia\u0142aczka ONR za publiczne wykrzykiwanie podczas antyimigranckiej manifestacji s\u0142\u00f3w \u201eNie pozwolimy, by islamskie \u015bcierwo zniszczy\u0142o nar\u00f3d polski!\u201d?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"S\u0105d nie dopatrzy\u0142 si\u0119 w tej wypowiedzi mowy nienawi\u015bci.","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":263616,"quiz_id":"13928","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-09 14:07:59","updated_at":"2017-08-09 14:37:51","questionName":"Polacy na przestrzeni dziej\u00f3w te\u017c byli uchod\u017acami. Kt\u00f3ra z poni\u017cszych postaci nim NIE BY\u0141A?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"Na uchod\u017astwie tworzona by\u0142a kultura i podwaliny polityki pa\u0144stwa polskiego. ","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":263591,"quiz_id":"13928","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2017-08-09 13:13:08","updated_at":"2017-08-09 14:37:51","questionName":"Jaki procent Polak\u00f3w woli, by Polska nie przyj\u0119\u0142a uchod\u017ac\u00f3w, nawet je\u015bli oznacza to wyj\u015bcie z UE?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":"Wed\u0142ug sonda\u017cu IBRIS z 2016 roku, 51,2 % ankietowanych jest gotowa na utrat\u0119 dotacji lub wyj\u015bcie Polski z UE kosztem nieprzyj\u0119cia 12 tys. uchod\u017ac\u00f3w.","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
263630
0
120
block

Ile kobiet w Polsce doświadcza rocznie przemocy domowej?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
263612
0
120
none
263620
0
120
none
263635
0
120
none
263595
0
120
none
263603
0
120
none
263590
0
120
none
263624
0
120
none
263621
0
120
none
263589
0
120
none
263623
0
120
none
263616
0
120
none
263591
0
120
none