آموزش قران

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
174191
0
120
block

سوره ای که معروف به قلب قرآن است

Select the correct answer(s).  

(0/0)