Debiuto

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0 [{"id":367616,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:51:34","updated_at":"2018-01-31 16:13:23","questionName":"Okre\u015blenie udzia\u0142u w wyniku ko\u0144cowym efekt\u00f3w ka\u017cdego rodzaju dzia\u0142alno\u015bci dotyczy","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":"uploads\/debiuto\/christmas.jpg","position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367625,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:55:08","updated_at":"2018-01-26 16:55:08","questionName":"Z punktu widzenia teorii i praktyki nowoczesnego zarz\u0105dzania za najbardziej uniwersalne przyjmuje si\u0119 nast\u0119puj\u0105ce uj\u0119cie przedsi\u0119biorstwa:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367633,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:58:16","updated_at":"2018-01-26 16:58:16","questionName":"Czy w og\u00f3lnym uj\u0119ciu dzia\u0142anie nieskuteczne mo\u017ce by\u0107 efektowne ?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367630,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:57:18","updated_at":"2018-01-26 16:57:18","questionName":"Referencja to relacja pomi\u0119dzy znakiem j\u0119zykowym a:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367620,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:53:06","updated_at":"2018-01-26 16:53:06","questionName":"Modele symulacyjne wyst\u0119puj\u0105 w nast\u0119puj\u0105cych systemach informacyjnych","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367617,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:52:04","updated_at":"2018-01-26 16:52:04","questionName":"W hierarchii z\u0142o\u017cono\u015bci informacji i wiedzy dwa najbardziej z\u0142o\u017cone elementy to (ma\u0328dros\u0301c\u0301, wiedza, informacja, dane, symbole):","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367627,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:56:10","updated_at":"2018-01-26 16:56:10","questionName":"Struktura typu M, to struktura [funkcjonalna \u2013 typu U (Unitary); holdingowa \u2013 typu H (Holding)]:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367619,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:52:41","updated_at":"2018-01-26 16:52:41","questionName":"W modelu Rummlera-Brache efektywno\u015b\u0107 bada si\u0119 na poziomie (poziomach):","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367628,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:56:32","updated_at":"2018-01-26 16:56:32","questionName":"Elastyczno\u015b\u0107 organizacji zale\u017cy od:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367626,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:55:42","updated_at":"2018-01-26 16:55:42","questionName":"Do proces\u00f3w podstawowych w uj\u0119ciu procesowym zalicza si\u0119:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367631,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:57:45","updated_at":"2018-01-26 16:57:45","questionName":"Syntaktyczny aspekt informacji zwi\u0105zany jest :","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367629,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:56:57","updated_at":"2018-01-26 16:56:57","questionName":"W nowoczesnym zarz\u0105dzaniu proces mo\u017ce by\u0107 r\u00f3wnie\u017c traktowany jako:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367624,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:54:43","updated_at":"2018-01-26 16:54:43","questionName":"Problem w diagnozie jest to","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367622,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:53:41","updated_at":"2018-01-26 16:53:41","questionName":"W podw\u00f3jnej p\u0119tli uczenia si\u0119 dodatkowym elementem p\u0119tli jest:","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":367623,"quiz_id":"18554","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-01-26 16:54:18","updated_at":"2018-01-26 16:54:18","questionName":"W uk\u0142adzie six sigma (sze\u015b\u0107 sigma) obni\u017ck\u0119 koszt\u00f3w osi\u0105ga si\u0119 dzi\u0119ki","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":null,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
367616
0
120
block

Określenie udziału w wyniku końcowym efektów każdego rodzaju działalności dotyczy

Select the correct answer(s).  

(0/0)


367625
0
120
none
367633
0
120
none
367630
0
120
none
367620
0
120
none
367617
0
120
none
367627
0
120
none
367619
0
120
none
367628
0
120
none
367626
0
120
none
367631
0
120
none
367629
0
120
none
367624
0
120
none
367622
0
120
none
367623
0
120
none