Dao động điều hòa

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
79102
0
120
block

Phương trình dao động điều hòa x^2

Select the correct answer(s).  

(0/0)