Colored things (2B p36-37)

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
485070
0
120
block

Match the following pairs:

Match the text (click and drag)   

(0/0)
Match the text

hóng sè de jiăn dāo.\n红色的剪刀

Lán sè de xiàng pí. 藍色的 橡皮.

Huáng sè de qiān bǐ. 黃色的鉛筆

lù sè de chi zi. 綠色的尺子

Click and drag

green rulers

red scissors

blue eraser

yellow pencils


485071
0
60
none