8)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
310295
0
120
block

ქვემოთ მოცემულ მსჯელობათაგან, რომელი არის სწორი?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
310296
0
120
none
310297
0
120
none
310298
0
120
none
310299
0
120
none
310300
0
120
none
310301
0
120
none
310302
0
120
none
310303
0
120
none
310304
0
120
none
310305
0
120
none
310306
0
120
none
310307
0
120
none
310308
0
120
none
310309
0
120
none