7)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
310272
0
120
block

ვინ ადგენს და რა ფორმით საარჩევნო კომისიების მიერ არჩევნებისათვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესს?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
310273
0
120
none
310274
0
120
none
310275
0
120
none
310276
0
120
none
310277
0
120
none
310278
0
120
none
310279
0
120
none
310280
0
120
none
310281
0
120
none
310282
0
120
none
310283
0
120
none
310284
0
120
none
310285
0
120
none
310286
0
120
none