3)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Exit

Question 1 of 1

  Time Left


0
307046
0
120
block

მიღებიდან რა ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გადაწყვეტილება?

Select the correct answer(s).  

(0/0)
307047
0
120
none
307048
0
120
none
307049
0
120
none
307050
0
120
none
307051
0
120
none
307052
0
120
none
307053
0
120
none
307054
0
120
none
307055
0
120
none
307056
0
120
none
307057
0
120
none
307058
0
120
none
307059
0
120
none
307060
0
120
none