12)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

Exit

Question 1 of 1

  Time Left



363522
0
120
block

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს არჩევნებში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც კენჭისყრის დღეს განთავსებულია შესაბამისი დისლოკაციის ადგილზე, არჩევნების დღისთვის მუდმივი წესით, არჩევნების დღემდე არანაკლებ 6 თვით და არჩევნების დღიდან სულ მცირე 6 თვით ან მეტი ვადით:

Select the correct answer(s).  

(0/0)
363677
0
120
none
363676
0
120
none
363675
0
120
none
363673
0
120
none
363678
0
120
none
363674
0
120
none
363524
0
120
none
363523
0
120
none
363526
0
120
none
363520
0
120
none
363672
0
120
none
363529
0
120
none
363525
0
120
none
363527
0
120
none