Colored things (2B p36-37)

Wyjście

Pytanie 1 of 1

  Pozostały Czas


0
485072
0
120
block

Match the following pairs:

Dopasuj tekst (kliknij i przeciągnij)   

(0/0)
Dopasuj tekst

hóng sè de jiăn dāo.\n红色的剪刀

Lán sè de xiàng pí. 藍色的 橡皮.

Huáng sè de qiān bǐ. 黃色的鉛筆

lù sè de chi zi. 綠色的尺子

Kliknij i przeciągnij

blue eraser

yellow pencils

red scissors

green rulers


485073
0
60
none