New Words p62 p74 Sep20

Uitgang

Vraag 1 of 1

  Tijd Over


0
485048
0
120
block

Match the following pairs:

Overeenkomen met de tekst (klikken en slepen)   

(0/0)
Overeenkomen met de tekst

huì

chuān

yī fu

xié zi

shū tóu

shuā yá

zï sè

chéng sè

fěn hóng sè

hēi sè

bái sè

Klik en sleep

shoes

no

can

clothes

put on; wear

purple

white

black

pink

orange

comb one's hair

brush one's teeth