New words (2A p62 64)

Uitgang

Vraag 1 of 1

  Tijd Over


0
485061
0
120
block

Match the following pairs:

Overeenkomen met de tekst (klikken en slepen)   

(0/0)
Overeenkomen met de tekst

穿

衣服

鞋 (孑)

梳头

刷牙

Klik en sleep

huì; can

yī fu; clothes

xié zi; shoes

shū tóu; comb one's hair

chuān; put on, wear

shuā yá; brush one's teeth