Colored things (2B p36-37)

Uitgang

Vraag 1 of 1

  Tijd Over


0
485072
0
120
block

Match the following pairs:

Overeenkomen met de tekst (klikken en slepen)   

(0/0)
Overeenkomen met de tekst

hóng sè de jiăn dāo.\n红色的剪刀

Lán sè de xiàng pí. 藍色的 橡皮.

Huáng sè de qiān bǐ. 黃色的鉛筆

lù sè de chi zi. 綠色的尺子

Klik en sleep

red scissors

green rulers

blue eraser

yellow pencils


485073
0
60
none