HARCIRAH KANUNU

출구

의문 1 of 1

  남은 시간


0 [{"id":417536,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-27 21:02:15","updated_at":"2018-03-28 10:22:31","questionName":"D\u00fczenleyici ve denetleyici kurumlar\u0131n ba\u015fkan ve \u00fcyeleri ile personelinden, memuriyet mahalli d\u0131\u015f\u0131na yap\u0131lan yurt i\u00e7i ge\u00e7ici g\u00f6revlendirmelerinde, konaklama gideri i\u00e7in \u00f6dedikleri \u00fccretleri belgelendirenlere belge bedelini a\u015fmamak \u00fczere Harc\u0131rah Kanununun 33 \u00fcnc\u00fc maddesinin (a) f\u0131kras\u0131na g\u00f6re m\u00fcstahak olduklar\u0131 g\u00fcndelik tutar\u0131n\u0131n ka\u00e7 kat\u0131 oran\u0131nda konaklama gideri \u00f6denir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":26,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417781,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 06:57:56","updated_at":"2018-03-28 10:22:31","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 Harc\u0131rah Kanununa g\u00f6re kurumlar\u0131nca kar\u015f\u0131lanan seyahat ve ikamet giderlerine ilave olunarak, 2 nci derece kadrolu memur i\u00e7in tespit olunan g\u00fcndelik miktarlar\u0131n\u0131n 2 kat\u0131 g\u00fcndelik a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisine verilmez?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":30,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417779,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 06:18:39","updated_at":"2018-03-28 10:22:31","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 Harc\u0131rah Kanununa g\u00f6re il d\u00fczeyinde tefti\u015f, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur i\u00e7in tespit olunan g\u00fcndelik miktar\u0131n\u0131n ka\u00e7 kat\u0131 g\u00fcndelik \u00f6denir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":22,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417538,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-27 21:03:57","updated_at":"2018-03-28 10:22:31","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 Harc\u0131rah Kanununa 60. Maddesine g\u00f6re tahakkuk edecek harc\u0131rah miktar\u0131n\u0131 art\u0131racak \u015fekilde hilaf\u0131 hakikat beyanname verenlerin fazla ald\u0131klar\u0131 harc\u0131rah hangi Kanun h\u00fck\u00fcmlerine g\u00f6re tahsil edilir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":27,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417541,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-27 21:07:22","updated_at":"2018-03-28 10:22:31","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 Harc\u0131rah Kanununa g\u00f6re, a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisinde harc\u0131rah\u0131n unsurlar\u0131 tam olarak verilmi\u015ftir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":29,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417764,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 05:40:29","updated_at":"2018-03-28 09:50:29","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 harc\u0131rah kanununa g\u00f6re Harc\u0131rah hesab\u0131nda esas tutulacak yol ile ilgili olarak a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi yanl\u0131\u015ft\u0131r.?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":18,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417539,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-27 21:05:21","updated_at":"2018-03-28 10:22:31","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 Harc\u0131rah Kanununa g\u00f6re harc\u0131rah\u0131n\u0131 kati olarak veya avans suretiyle alanlardan zati sebepler y\u00fcz\u00fcnden daimi veya muvakkat vazife mahallerine ka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde hareket etmeyenler ald\u0131klar\u0131 paray\u0131 derhal iade etmeye mecburdurlar?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":28,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417776,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 06:13:26","updated_at":"2018-03-28 09:50:29","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 Harc\u0131rah Kanununa g\u00f6re T\u00fcrkiye d\u00fczeyinde tefti\u015f, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur i\u00e7in tespit olunan g\u00fcndelik miktar\u0131n\u0131n ka\u00e7 kat\u0131 g\u00fcndelik \u00f6denir?,","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":21,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417782,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 06:59:26","updated_at":"2018-03-28 10:22:31","questionName":"Ta\u00e7 giyme ve cenaze merasimleri gibi hususi ehemmiyeti haiz bir merasim dolay\u0131siyle yabanc\u0131 memleketlere g\u00f6nderilecek olanlara verilecek yevmiye, \u0130cra Vekilleri Heyeti karariyle, 34 \u00fcnc\u00fc maddenin birinci f\u0131kras\u0131 gere\u011fince tayin olunacak azami haddin % ka\u00e7\u0131 nispetinde art\u0131r\u0131labilir.","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":25,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417778,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 06:17:30","updated_at":"2018-03-28 10:22:31","questionName":" 6245 say\u0131l\u0131 Harc\u0131rah Kanununa g\u00f6re b\u00f6lge d\u00fczeyinde tefti\u015f, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur i\u00e7in tespit olunan g\u00fcndelik miktar\u0131n\u0131n ka\u00e7 kat\u0131 g\u00fcndelik \u00f6denir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":24,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417759,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 05:29:55","updated_at":"2018-03-28 09:50:29","questionName":"Memur ve hizmetlinin as\u0131l g\u00f6revli oldu\u011fu veya ikametg\u00e2h\u0131n\u0131n bulundu\u011fu \u015fehir ve kasabalar\u0131n belediye s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7inde bulunan mahaller ile bu mahallerin d\u0131\u015f\u0131nda kalmakla birlikte yerle\u015fim \u00f6zellikleri bak\u0131m\u0131ndan bu \u015fehir ve kasabalar\u0131n devam\u0131 niteli\u011finde bulunup belediye hizmetlerinin g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc, b\u00fcy\u00fck\u015fehir belediyelerinin oldu\u011fu illerde ise il m\u00fclki s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7inde kalmak kayd\u0131yla memur ve hizmetlinin as\u0131l g\u00f6revli oldu\u011fu veya ikametg\u00e2h\u0131n\u0131n bulundu\u011fu il\u00e7e belediye s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7inde kalan ve yerle\u015fim \u00f6zellikleri bak\u0131m\u0131ndan b\u00fct\u00fcnl\u00fck arz eden yerler ile belediye s\u0131n\u0131rlar\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda kalmakla birlikte yerle\u015fim \u00f6zellikleri bak\u0131m\u0131ndan bu yerlerin devam\u0131 niteli\u011findeki mahaller ve kurumlar\u0131nca sa\u011flanan ta\u015f\u0131t ara\u00e7lar\u0131 ile gidilip gelinebilen yerleri \u015feklinde ifade edilen kavram a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisidir.?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":17,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417768,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 05:50:14","updated_at":"2018-03-28 09:50:29","questionName":"Harc\u0131rah\u0131n verilmesinde memurun fiilen almakta oldu\u011fu ayl\u0131k derecesi esas al\u0131n\u0131r. Hizmetlilerin harc\u0131rah\u0131, ald\u0131klar\u0131 ayl\u0131k \u00fccret veya \u00f6deneklerine; g\u00fcndelik ile \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n harc\u0131rah\u0131 da g\u00fcndeliklerinin ka\u00e7 kat\u0131na en yak\u0131n memur ayl\u0131k tutar\u0131 \u00fczerinden hesaplan\u0131r. ?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":19,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417755,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 05:12:57","updated_at":"2018-03-28 10:22:31","questionName":"Bu kanuna g\u00f6re harc\u0131rah a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangilerine verilir.?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":16,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417780,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 06:32:23","updated_at":"2018-03-28 10:22:31","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 Harc\u0131rah Kanununa g\u00f6re kurumlar\u0131nca kar\u015f\u0131lanan seyahat ve ikamet giderlerine ilave olunarak, 2 nci derece kadrolu memur i\u00e7in tespit olunan g\u00fcndelik miktarlar\u0131n\u0131n 2 kat\u0131 g\u00fcndelik a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisine verilmez?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":23,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417772,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 06:01:03","updated_at":"2018-03-28 09:50:29","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 kanuna g\u00f6re, memur veya hizmetli olmad\u0131klar\u0131 halde bu Kanuna tabi kurumlarca ge\u00e7ici bir g\u00f6rev ile g\u00f6revlendirilenlere verilecek yol masraf\u0131 ve g\u00fcndelik, bunlar\u0131n bilgi seviyeleri ve faaliyet sahalar\u0131 ile mahalli \u015fartlar dikkate al\u0131narak 4 nc\u00fc dereceden daha y\u00fcksek memurlara \u00f6denebilecek yol masraf\u0131 ve g\u00fcndelik verilebilmesi i\u00e7in a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisinin teklifi ve olumlu g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fc gerekir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":20,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
417536
0
120
block

Düzenleyici ve denetleyici kurumların başkan ve üyeleri ile personelinden, memuriyet mahalli dışına yapılan yurt içi geçici görevlendirmelerinde, konaklama gideri için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere belge bedelini aşmamak üzere Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (a) fıkrasına göre müstahak oldukları gündelik tutarının kaç katı oranında konaklama gideri ödenir?

올바른 답변 선택  

(0/0)


417781
0
120
none
417779
0
120
none
417538
0
120
none
417541
0
120
none
417764
0
120
none
417539
0
120
none
417776
0
120
none
417782
0
120
none
417778
0
120
none
417759
0
120
none
417768
0
120
none
417755
0
120
none
417780
0
120
none
417772
0
120
none