Colored things (2B p36-37)

출구

의문 1 of 1

  남은 시간


0
485072
0
120
block

Match the following pairs:

텍스트 일치 (클릭하고 드래그)   

(0/0)
텍스트 매치

hóng sè de jiăn dāo.\n红色的剪刀

Lán sè de xiàng pí. 藍色的 橡皮.

Huáng sè de qiān bǐ. 黃色的鉛筆

lù sè de chi zi. 綠色的尺子

클릭하고 드래그

green rulers

red scissors

blue eraser

yellow pencils


485073
0
60
none