PSME2

出口

質問 1 of 1

  残り時間


0
419556
0
60
block

Pomoću linearne regresije možemo da utvrdimo

空白を埋める  

(0/0)postoji veza između nezavisnih varijabli i zavisne varijable

Koliki postotak varijanse nezavisne varijable (kriterijuma) možemo objasniti pomoću zavisnih varijabli