New words (2A p26 28)

出口

質問 1 of 1

  残り時間


0
485059
0
100
block

Match the following pairs:

テキストをマッチさせる(クリックしてドラッグする)   

(0/0)
テキストにマッチ

朋 友

小學生

我有一个 好 朋 友

他 叫 田 力

他 是 小学生

クリックしてドラッグ

shi; be

ta shi xiao xue sheng; he is a primary school student.

tā; she

tā; he

Wǒ yǒu yīgè hǎo péngyǒu; I have a one good friend.

xiao xue sheng; primary school student

ta jiao tian li; He is called Tian Li.

peng you; friend