آموزش قران

出口

質問 1 of 1

  残り時間


0
174191
0
120
block

سوره ای که معروف به قلب قرآن است

正しい答えを選択してください  

(0/0)