Dawki leków w OCD

出口

質問 1 of 1

  残り時間


0
190820
0
200
block

Maksymalne dawki leków w OCD

テキストをマッチさせる(クリックしてドラッグする)   

(0/0)
テキストにマッチ

citalopram

escitalopram

fluoksetyna

fluwoksamina

paroksetyna

sertralina

wenlafaksyna

klomipramina

mirtazapina

クリックしてドラッグ

80

40

60

300

225

250 45

300

80