4)საგამოცდო ტესტები საქართველოს საარჩევნო კოდექსიდან

出口

質問 1 of 1

  残り時間


0
307225
0
120
block

რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც საარჩევნო კომისიის მიერ საარჩევნო სუბიექტისთვის კანონით დადგენილი წესით მხარდამჭერთა სიის გაბათილებული ნაწილის უკან დაბრუნების შემდეგ, განსაზღვრულ ვადაში საარჩევნო სუბიექტი მხარდამჭერთა სიებს კვლავ ხარვეზით წარმოადგენს?

正しい答えを選択してください  

(0/0)
307226
0
120
none
307227
0
120
none
307228
0
120
none
307230
0
120
none
307231
0
120
none
307232
0
120
none
307233
0
120
none
307234
0
120
none
307235
0
120
none
307236
0
120
none
307237
0
120
none
307238
0
120
none
307239
0
120
none
307240
0
120
none