PSME2

Uscita

Domanda 1 of 1

  Tempo Rimasto


0
419556
0
60
block

Pomoću linearne regresije možemo da utvrdimo

Compila gli spazi vuoti  

(0/0)postoji veza između nezavisnih varijabli i zavisne varijable

Koliki postotak varijanse nezavisne varijable (kriterijuma) možemo objasniti pomoću zavisnih varijabli