New Words p62 p74 Sep20

Uscita

Domanda 1 of 1

  Tempo Rimasto


0
485048
0
120
block

Match the following pairs:

Abbina il testo (clicca e trascina)   

(0/0)
Abbina il testo

huì

chuān

yī fu

xié zi

shū tóu

shuā yá

zï sè

chéng sè

fěn hóng sè

hēi sè

bái sè

Clicca e trascina

orange

pink

brush one's teeth

clothes

can

put on; wear

no

comb one's hair

black

shoes

white

purple