Colored things (2B p36-37)

Uscita

Domanda 1 of 1

  Tempo Rimasto


0
485072
0
120
block

Match the following pairs:

Abbina il testo (clicca e trascina)   

(0/0)
Abbina il testo

hóng sè de jiăn dāo.\n红色的剪刀

Lán sè de xiàng pí. 藍色的 橡皮.

Huáng sè de qiān bǐ. 黃色的鉛筆

lù sè de chi zi. 綠色的尺子

Clicca e trascina

red scissors

blue eraser

green rulers

yellow pencils


485073
0
60
none