New Words p62 p74 Sep20

Keluar

Pertanyaan 1 of 1

  Waktu Tersisa


0
485048
0
120
block

Match the following pairs:

Cocokkan teks (klik dan seret)   

(0/0)
Cocokkan teks

huì

chuān

yī fu

xié zi

shū tóu

shuā yá

zï sè

chéng sè

fěn hóng sè

hēi sè

bái sè

Klik dan seret

purple

clothes

orange

black

put on; wear

white

brush one's teeth

can

pink

comb one's hair

no

shoes